Đóng góp vào các nghiên cứu mới ngày một nở rộ về chiến tranh Lạnh là một thế hệ mới các nhà nghiên cứu lịch sử – họ có điều kiện tiếp cận với nguồn tư liệu lưu trữ đa dạng, phong phú từ các kho lưu trữ của nhiều quốc gia khác nhau, nhất là các quốc gia cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc…Một trong những sử gia như thế là Mari Olsen với một nghiên cứu công phu về quan hệ Liên Xô – Việt Nam những năm 1954-1960….

Trên cơ sở phân tích khá cẩn trọng các tư liệu giải mật từ kho lưu trữ của Liên bang Nga, kết luận của Mari Olsen về mức độ ảnh hưởng của Liên Xô đối với các quyết định của Việt Nam có nhiều điểm khác xa so với những nhận định trước đó. Nhìn chung, đọc cuốn sách của Mari Olsen, có thể tìm thấy những nhận xét, đánh giá sắc sảo, xác đáng về quan hệ Xô – Việt trong một giai đoạn được cho là khá băng giá đặt trong chiều dài toàn bộ quan hệ Xô – Việt trên nền cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975).

Chia sẻ

Bình Luận