Trang chủ Chủ đề Học thuyết chính trị

Học thuyết chính trị

Trò Chơi Vương Quyềnlà một dạng của chủ nghĩa hiện thực? Các nhà phân tích chính sách đối ngoại bình luận rằng Trò Chơi Vương Quyền mùa đầu tiên của HBO nhấn mạnh chủ đề được cho là cơ bản...
Con người là "những cá nhân”; cá nhân trong cuộc cạnh tranh với nhau; tự do lựa chọn; chính trị là vũ đài nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân, bảo vệ ”cuộc sống, tự do và điền sản”;...